facebook tracking

Mangolds personal är tillgängliga för både besök och samtal.

Mangold har en uttalad personalpolitik där man strävar efter att stärka de anställdas känsla av företagstillhörighet och gemensamma värden. Mangold har en ersättningsfilosofi som belönar lagarbete och initiativtagande. Mangolds kultur präglas av nytänkande och korta beslutsvägar som bidragit till att skapa en obyråkratisk organisation inom vilken den enskilde medarbetaren har möjlighet att erhålla betydande ansvar. Vidare har företaget en arbetsmiljöpolicy där företagets mål är att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende skall förebyggas. Företaget har även policy för att motverka droger och missbruk.

Företaget har också en jämställdhets- och diskrimineringspolicy. Företaget arbetar aktivt för jämställdhet i arbetet. Ingen får behandlas sämre än någon annan på grund av sin könstillhörighet. Företaget följer även de lagar som handlar om förbud mot etnisk diskriminering, diskriminering av funktionshindrade och diskriminering på grund av sexuell läggning. Vidare har Mangold ingen dominerande affärsbank som moderbolag som skulle kunna hindra Mangold ifrån att åta sig intressanta uppdrag på grund av egna affärsrelationer, vilket hjälper Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Mangolds strategi vid rekrytering bygger på långsiktighet. Detta gör att Bolaget söker efter människor med hög kompetens som både har specialkunskaper och passar väl in i Mangolds företagskultur. För tillfället ägs Mangold till 88 procent av styrelseledamöter och nuvarande anställda.

Jobbar du redan på Mangold Fondkommission?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@mangold.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor