Mangolds personal värderar tillgänglighet högt

Mangold har en uttalad personalpolitik  där bolaget strävar efter att de anställda ska dela de gemensamma värdena och känna stark företagstillhörighet. Mangold har en ersättningsfilosofi som belönar lagarbete och initiativtagande. Kulturen på företaget präglas av nytänkande och korta beslutsvägar, vilket bidragit till att skapa en obyråkratisk organisation där den enskilde medarbetaren kan få betydande ansvar. Vidare har företaget en arbetsmiljöpolicy med målet att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende förebyggs på olika sätt. Bolaget har även policy för att motverka droger och missbruk.

Mangold har också en jämställdhets- och diskrimineringspolicy, med ett aktivt jämställdhetsarbete. Företaget följer även de lagar som förbjuder diskriminering utifrån etnisk tillhörighet, funktionsnedsättningar  och sexuell läggning. Vidare har Mangold ingen dominerande affärsbank som moderbolag vilken skulle kunna hindra bolaget ifrån att åta sig intressanta uppdrag på grund av egna affärsrelationer. Detta hjälper bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Mangolds strategi vid rekrytering bygger på långsiktighet. Mangold söker kompetenta medarbetare som både har specialkunskaper och som passar in i Mangolds företagskultur. 

Jobbar du redan på Mangold Fondkommission?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@mangold.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor